Provozní řád akce Živá Exotika

Pořadatel akce:
Downstream s.r.o.
Gutova 2134/26, Praha 10, 100 00
IČO: 29462959, DIČ: CZ29462959
Bankovní spojení: 2902274042/2010

1. Zaměření akce

1.1. Akce slouží k výměně a prodeji exotických rostlin, chovného a sbírkového hmyzu a jiných bezobratlých, terarijních a akvarijních živočichů, krmných zvířat, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb, odborné literatury a doplňkového zboží s tematikou teraristiky, akvaristiky a chovatelství.

2. Registrace prodejce a pronájem prodejních míst

2.1. Prodejci se registrují prostřednictvím rezervačního systému na internetových stránkách www.zivaexotika.cz. Prodejcům bez potvrzené registrace nebude účast na akci umožněna.

2.2. Každý, kdo nabízí k výměně či prodeji rostliny, živočichy, nebo zboží uvedené v bodě 1. (dále prodejce), je povinnen si pronajmout prodejní místo. Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace zakázány.

2.3. Rezervaci prodejního místa může prodejce provést prostřednictvím rezervačního systému na adrese uvedené v bodě 2.1.

2.4. Rezervaci může prodejce zrušit za těchto podmínek:

 • 7 a více dní před datem konání akce – storno poplatek 0% – předplatné vráceno v plné výši.
 • 2 až 6 dní před konáním akce – storno poplatek 50%
 • 0 až 1 den před konáním akce – storno poplatek 100% – bez nároku na vrácení peněz.

Částka ve shora uvedené výši může být na žádost prodejce převedena na některou z příštích akcí.

2.5. Přejímka rezervovaných prodejních míst probíhá od 6:00 do 9:00 hodin. Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.

2.6. Prodejce se ihned po příchodu přihlásí u pořadatele u hlavního vstupu do Top Hotelu Praha a převezme si identifikační pásky. Bez tohoto označení mu nebude umožněn přístup do prostor pořádání akce. Prodejce přebírá své prodejní místo osobně a nese plnou odpovědnost za veškeré zboží a živočichy nabízené na jeho prodejním místě. Přenechá-li prodejce své prodejní místo jinému zájemci, je povinnen informovat o tom pořadatele.

2.7. V době od 06:00 do 9:00 hodin bude do výstavních prostor umožněn bezplatný přístup pouze prodejcům a jejich asistentům:
Identifikační pásky si prodejci i asistenti přebírají osobně při přebírání svého místa a ihned připevňují na ruku. Bez připevněné pásky nebude umožněn vstup do prostor konání akce.

2.8. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či organizačních změn na jiné místo.

3. Podmínky výměny a prodeje živých zvířat a bezobratlých

3.1. Zvířata jsou na akci přepravována v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy. Zejména musí být v termostabilních boxech, které jsou v případě nutnosti vhodným způsobem vyhřívány.

3.2. Výměna a prodej zvířat na akci smí probíhat výhradně za podmínek stanovených tímto řádem“ a v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU (zejména Nařízení rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a regulováním obchodu s nimi; Zák. č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy; Vyhl. č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy; Zákon č. 246/1992 Sb. – na ochranu zvířat proti týrání; Vyhláška č. 411/2008 Sb. o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči)

3.3. Nejpozději v den konání akce prodejce poskytne pořadateli seznam nabízených druhů zvířat. Druhy zahrnuté do příloh CITES v seznamu označí “CITES”

3.4. Zvířata, na která se vztahuje povinnost registrace CITES, musejí být v popisu na boxu, přepravce apod. zřetelně označena nápisem “povinná registrace CITES”.

3.5. Boxy se zvířaty musí být viditelně označeny těmito údaji:

 • vědecký název
 • pohlaví
 • původ
 • zda se jedná o odchov, nebo odchyt
 • stupeň ochrany
 • velikost v dospělosti
 • potrava
 • jméno prodávajícího, popř. firma

3.6. Boxy se zvířaty musejí být umístěny min. 70 cm nad podlahou, zabezpečeny proti pádu.

3.7. Výstavní boxy musejí být z neprůhledného materiálu s transparentním víkem, s dostatečným větráním, přiměřeně osvětleny a v případě potřeby vyhřívány. Savci jsou umístěni ve vhodných boxech nebo klecích.

3.8. Rozměry výstavních boxů nesmějí být menší než:

 • 1,5 násobek délky těla (bez ocasu) pro ještěry a obojživelníky,1/3 celkové délky pro hady,
 • 2 násobek délky karapaxu pro želvy.
 • Výška boxu nesmí být menší než 2 násobek výšky těla, pro stromové druhy 3 násobek. Hlodavci jsou v boxech umístěni tak, aby alespoň ½ plochy dna boxu zůstala volná.

3.9. Zvířata jsou v boxech umístěna jednotlivě (vyjma mláďat a krmných hlodavců) a musejí mít vhodný podkladový materiál (podestýlku), chameleoni možnost přidržet se (větve a pod.). Vlhkomilná zvířata musejí mít vhodný vlhký materiál, vodní zvířata vodu s ostrůvkem souše nebo tak nízký sloupec vody, aby nebyla nucena trvale plavat. Savci musejí mít vhodnou podestýlku, vodu a krmení, noční druhy úkryt.

3.10. Sklípkani, štíři a stonohy jsou umístěni jednotlivě

3.12. Jakýkoliv prodej nebo směna smějí být uskutečněny teprve po ukončení kontroly prodejních míst, a to nejdříve v 9:00 hodin.

3.13. Na akci je ZAKÁZÁNO:

 • Vystavovat, nabízet k prodeji či směně jedovaté hady
 • Vystavovat, nabízet k prodeji či směně zvířata fyzicky vyčerpaná, nemocná nebo podezřelá z onemocnění, březí samice, mláďata neschopná samostatného příjmu potravy (včetně krmných hlodavců)
 • Nabízet k prodeji či směně živá zvířata osobám mladším 15 let bez doprovodu rodiče
 • Nabízet k prodeji či směně zvířata vyžadující zvláštní péči osobám mladším 18 let
 • Vystavovat, nabízet k prodeji či směně zvíře se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst.1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb.

3.14. Každý, kdo na akci prodá zvíře vyžadující zvláštní péči, upozorní kupujícího na povinnost toto zvíře registrovat u veterinární správy místně příslušné trvalému pobytu.

3.15. Dojde-li k úniku jakéhokoliv živočicha, majitel živočicha nebo ten, kdo únik zjistil, neprodleně o této skutečnosti informuje pořadatele.

4. Sankce

4.1. V případě zrušení rezervace ze strany prodejce zaplatí prodejce storno poplatek v sazbách uvedených v bodě 2.4. Provozního řádu.

4.2. Poruší-li prodejce tento „Provozní řád“ a/nebo platné předpisy ,může být podle závažnosti porušení z akce vyloučen jednorázově nebo až trvale bez nároku na náhradu.

5. Všeobecné podmínky

5.1. V prostorách hotelu je přísně zakázáno kouření.

5.2. Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.

5.3. Každý je povinnen řídit se pokyny pořadatelů.

5.4. Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání akce a po jejím skončení uveďte své prodejní místo do stavu, v jakém jste jej převzali.

5.5. Na akci je možné umístit reklamu nebo jinak provádět jakoukoliv propagaci výhradně po dohodě s pořadatelem.

5.6. Fotografovat nebo pořizovat na akci audiovizuální záznamy je možné pouze s povolením pořadatele.

5.7. “Provozní řád” je pro všechny závazný.

Tento provozní řád je platný od 13.8.2022