Provozní řád akce ŽIVÁ EXOTIKA

Pořadatel akce:
Downstream s.r.o.
Gutova 2134/26, Praha 10, 100 00
IČO: 29462959, DIČ: CZ29462959
Bankovní spojení: 2902274042/2010

1. Zaměření akce

1.1. Akce slouží k výměně a prodeji exotických rostlin, chovného a sbírkového hmyzu a jiných bezobratlých, terarijních a akvarijních živočichů, krmných zvířat, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb, odborné literatury a doplňkového zboží s tematikou teraristiky, akvaristiky a chovatelství.

2. Registrace Vystavovatele a pronájem prodejních míst

2.1. Vystavovatelé se registrují prostřednictvím rezervačního systému na internetových stránkách www.zivaexotika.cz. Vystavovatelům bez potvrzené registrace nebude účast na akci umožněna.

2.2. Každý, kdo nabízí k výměně či prodeji rostliny, živočichy, nebo zboží uvedené v bodě 1. (dále Vystavovatel), je povinnen si pronajmout prodejní místo. Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace zakázány.

2.3. Rezervaci prodejního místa může Vystavovatel provést prostřednictvím rezervačního systému na adrese uvedené v bodě 2.1.

2.4. Rezervaci může Vystavovatel zrušit za těchto podmínek:

 • 15 a více dní před datem konání akce – storno poplatek 0% – předplatné vráceno v plné výši.
 • 8 až 14 dní před konáním akce – storno poplatek 50%
 • 0 až 7 den před konáním akce – storno poplatek 100% – bez nároku na vrácení peněz.

Částka ve shora uvedené výši může být na žádost Vystavovatele převedena na některou z příštích akcí.

2.5. Přejímka rezervovaných prodejních míst probíhá od 6:00 do 8:30 hodin. Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.

2.6. Vystavovatel se ihned po příchodu přihlásí u pořadatele u hlavního vstupu do TOP Hotelu Praha a bude označen identifikační páskou. Bez tohoto označení mu nebude umožněn přístup do prostor pořádání akce. Vystavovatel přebírá své prodejní místo osobně a nese plnou odpovědnost za veškeré zboží a živočichy nabízené na jeho prodejním místě. Přenechá-li Vystavovatel své prodejní místo jinému zájemci, je povinen informovat o tom Pořadatele.

2.7. V době od 6:00 do 9:00 hodin bude do výstavních prostor umožněn bezplatný přístup pouze Vystavovatelům a jejich asistentům:
Identifikační pásky si Vystavovatelé i asistenti přebírají osobně při přebírání svého místa a ihned připevňují na ruku. Bez připevněné pásky nebude umožněn vstup do prostor konání akce. Převzetím identifikační pásky Vystavovatel resp. jejich asistent souhlasí s tímto Provozním řádem.

2.8. Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout Vystavovatele v případě nutných provozních či organizačních změn na jiné místo.

2.9. Pokud Vystavovatel s sebou přiveze další osoby, které nejsou jeho asistenti, mohou si tyto osoby spolu s registrací Vystavovatele zakoupit přednostní vstupné.

3. Podmínky výměny a prodeje živých zvířat a bezobratlých

3.1. Zvířata jsou na akci přepravována v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb. a dalšími souvisejícími předpisy. Zejména musí být v termostabilních boxech, které jsou v případě nutnosti vhodným způsobem vyhřívány.

3.2. Výměna a prodej zvířat na akci smí probíhat výhradně za podmínek stanovených tímto řádem“ a v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU (zejména Nařízení rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a regulováním obchodu s nimi; Zák. č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy; Vyhl. č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy; Zákon č. 246/1992 Sb. – na ochranu zvířat proti týrání; Vyhláška č. 411/2008 Sb. o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, nařízení EU č. 1143/2014 o invazivních druzích,  )

3.3. Nejpozději v den konání akce Vystavovatel poskytne pořadateli seznam nabízených druhů zvířat. Druhy zahrnuté do příloh CITES v seznamu označí “CITES”

3.4. Zvířata, na která se vztahuje povinnost registrace CITES, musejí být v popisu na boxu, přepravce apod. zřetelně označena nápisem “povinná registrace CITES”.

3.5. Boxy se zvířaty musí být viditelně označeny těmito údaji:

 • vědecký název
 • pohlaví
 • původ
 • zda se jedná o odchov, nebo odchyt
 • stupeň ochrany
 • velikost v dospělosti
 • potrava
 • jméno Vystavovatele, popř. firma
 • další potřebné informace k chovu musí být předány kupujícímu písemně 

3.6. Boxy se zvířaty musejí být umístěny min. 70 cm nad podlahou, zabezpečeny proti pádu.

3.7. Výstavní boxy musejí být z neprůhledného materiálu s transparentním víkem, s dostatečným větráním, přiměřeně osvětleny a v případě potřeby vyhřívány. Savci jsou umístěni ve vhodných boxech nebo klecích.

3.8. Rozměry výstavních boxů nesmějí být menší než:

 • 1,5 násobek délky těla (bez ocasu) pro ještěry a obojživelníky,1/3 celkové délky pro hady,
 • 2 násobek délky karapaxu pro želvy.
 • Výška boxu nesmí být menší než 2 násobek výšky těla, pro stromové druhy 3 násobek. Hlodavci jsou v boxech umístěni tak, aby alespoň ½ plochy dna boxu zůstala volná.

3.9. Zvířata jsou v boxech umístěna jednotlivě (vyjma mláďat a krmných hlodavců) a musejí mít vhodný podkladový materiál (podestýlku), chameleoni možnost přidržet se (větve a pod.). Vlhkomilná zvířata musejí mít vhodný vlhký materiál, vodní zvířata vodu s ostrůvkem souše nebo tak nízký sloupec vody, aby nebyla nucena trvale plavat. Savci musejí mít vhodnou podestýlku, vodu a krmení, noční druhy úkryt.

3.10. Sklípkani, štíři a stonohy jsou umístěni jednotlivě

3.12. Jakýkoliv prodej nebo směna smějí být uskutečněny teprve po ukončení kontroly prodejních míst, a to nejdříve v 9:00 hodin.

3.13. Na akci je ZAKÁZÁNO:

 • Vystavovat, nabízet k prodeji či směně zvířata fyzicky vyčerpaná, nemocná nebo podezřelá z onemocnění, březí samice, mláďata neschopná samostatného příjmu potravy (včetně krmných hlodavců)
 • Nabízet k prodeji či směně živá zvířata osobám mladším 15 let bez doprovodu rodiče
 • Nabízet k prodeji či směně zvířata vyžadující zvláštní péči osobám mladším 18 let
 • Vystavovat, nabízet k prodeji či směně zvíře se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst.1 písm. g) zákona č. 246/1992 Sb.
 • Vystavovat, nabízet k prodeji či směně invazivní druhy dle nařízení EU č. 1143/2014

3.14. Dojde-li k úniku jakéhokoliv živočicha, majitel živočicha nebo ten, kdo únik zjistil, neprodleně o této skutečnosti informuje Pořadatele.

3.15. Na akci je povoleno nabízet jedovaté hady nebo jiná zvířata vyžadující zvláštní péči pouze za těchto podmínek:

 • Prodej jedovatých plazů či jiných nebezpečných zvířat je možný výhradně na místě k tomu určenému.
 • Prodejci prodávající takováto zvířata jsou povinni zachovávat veškerá nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví účastníků akce.
 • Každý, kdo na akci prodá zvíře vyžadující zvláštní péči, upozorní kupujícího na povinnost toto zvíře registrovat u veterinární správy místně příslušné trvalému pobytu.
 • Před akcí každý vystavovatel, nabízející jedovaté hady nebo jiná zvířata vyžadující zvláštní péči, sdělí počet a druhy Pořadateli.
 • Vystavovatelé jsou povinni se seznámit s pravidly a seznamy ve vyhlášce č. 451/2021 Sb.
 • Předávání těchto zvířat kupujícímu bude probíhat venku před budovou.

3.16. Prodejní klece či přepravky pro ptactvo musí být vybaveny minimálně dvěma bidly. Výjimkou jsou klece či přepravky pro zemní druhy ptáků, kde je možnost bidla odebrat (kurovití, vrubozobí a podobně). Ideální klec či přepravka, která má dno, boky a zadek plný, strop plný nebo alespoň z ½, přední strana je minimálně ze 2/3 z mřížky či pletiva. Ptáci musí mít po celou dobu k dispozici dostatek krmení a vodu k pití. Jako výstelka (není povinností) nesmí být z hygienických důvodů používáno krmivo. Voda a krmení musí být umístěné tak, aby nedocházelo k jeho znečištění trusem.

Velikost prodejních klecí či přepravek a počet umístěných ptáků se řídí standardem pro vnitřní rozměr (cm) a doporučený počet kusů dle druhu ptactva 

TYP I.

3034×15-16×29

2ks andulka, agapornis, neoféma, 4ks – drobní exoti do velikosti holoubka diamantového

TYP II. 

45x22x38

2ks – rosela, p.zpěvavý, p.senegalský, pyrura, špaček, střední holoubci, kardinál

TYP III.

49x22x44

2ks – krátkoocasí papoušci do velikosti p. kapský, (větší dvířka) žako liber., malí amazoňané
2ks – dlouhoocasí papoušci do velikosti alexandr malý, pap. červenokřídlý, kouřový, r. penant
ostatní do velikosti cca 40cm

Typ IV.

60x28x59

2ks – amazoňan, žako, p. královský, menší druhy hrabavých, vrubozobých, sov a dravců, menší druhy zoborožců, arassariů
a podobně – do velikosti cca 50cm (velká dvířka)

Ptáci větší než 50cm

 

musí mít k dispozici klec nejméně o 10% větší, než je jejich celková velikost – umístění po 1ks. Platí včetně velkých zástupců méně obvyklých druhů – sov, dravců, vrubozobých, hrabavých (zde nutno mít měkký strop), zoborožců, tukanů a dalších.

 

4. Sankce

4.1. V případě zrušení rezervace ze strany Vystavovatele zaplatí Vystavovatel storno poplatek v sazbách uvedených v bodě 2.4. Provozního řádu.

4.2. Poruší-li Vystavovatel tento „Provozní řád“ nebo platné předpisy, může být podle závažnosti porušení z akce vyloučen jednorázově, nebo až trvale bez nároku na náhradu.

4.3. Zakazuje se ukončit prodej dříve než po skončení akce pro veřejnost v 13:00 dokud je uvnitř akce dostatečný počet návštěvníků (mění se dle sezóny). Výjimku může udělit Pořadatel, zvláště pokud Vystavovatel vše vyprodal před skončením akce pro veřejnost. Důvodem je nesnižování kvality a množství nabídky akce před uzavírací dobou dokud v ní je ještě dostatečný počet návštěvníků. V případě porušení tohoto zákazu vzniká Vystavovateli povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč / 20€.

5. Všeobecné podmínky

5.1. V prostorách hotelu je přísně zakázáno kouření.

5.2. Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.

5.3. Každý je povinen řídit se pokyny Pořadatelů.

5.4. Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání akce a po jejím skončení uveďte své prodejní místo do stavu, v jakém jste jej převzali.

5.5. Na akci je možné umístit reklamu nebo jinak provádět jakoukoliv propagaci výhradně po dohodě s Pořadatelem.

5.6. Fotografovat nebo pořizovat na akci audiovizuální záznamy je možné pouze s povolením Pořadatele.

5.7. “Provozní řád” je pro všechny závazný.

5.8. Vystavovatel je povinen parkovat, vykládat, převážet a vystavovat své zboží tak, aby co nejrychleji a ohleduplně k ostatním umožnil totéž.

5.9. Vystavovatel je povinen se chovat k ostatním účastníkům akce dle dobrých mravů a chránit dobré jméno výstavy i mimo ní.

5.10. Pořadatel si vyhrazuje právo použít pro marketingové účely obsah příspěvků zveřejněných na facebookové skupině Skupina ŽIVÁ EXOTIKA a obsah zpráv zaslaných Pořadateli jakoukoliv formou elektronické komunikace.

5.11. Vystavovatelé jsou povinni používat elektrická zařízení s platnou revizí dle ČSN 33 1600 ED.2 (Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání).

Tento provozní řád je platný od 1.1.2023